Afdelinger / Jog 80 Løbemotion / Bestyrelse / Vedtægter

Vedtægter

Navn og hjemsted
Afdelingens navn: HGI - JOG 80
herefter benævnt JOG 80 er en selvstændig afdeling i Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening
Herefter benævnt,  HGIStiftelsesdato: 1980.

Hjemsted: Hillerød Kommune
 
§1 Formål
JOG 80’s formål er at fremme interessen for at dyrke motionsløb og medvirke til at motionsløb kan dyrkes på alle niveauer i Hillerød.
 
JOG 80 skal i samarbejde med HGI og dennes øvrige afdelinger aktivt deltage i arbejdet med at udvikle, vedligeholde og, så optimalt som muligt, udnytte de faciliteter der af kommunen stilles til rådighed for foreningens idrætsudøvere.
 
JOG 80 skal i samarbejde med HGI og dennes øvrige afdelinger bestræbe sig på at:
• udvikle fællesskab og hjælpsomhed i forbindelse med aktiviteter der gavner JOG 80 og HGI’s andre afdelinger
• skabe de bedst mulige fysiske og sociale rammer i forbindelse med udøvelse af idrætsaktiviteter
• medvirke til udvikling af leder- og træner ressourcer
• styrke den gensidige respekt og interesse for HGI’s og dennes afdelingers aktiviteter
• tilbud fra organisationer og det offentlige udnyttes optimalt
• JOG 80’s deltagelse i den lokale debat om udvikling af idrætten i Hillerød, foregår på et kvalificeret grundlag.
 
JOG 80 kan endvidere, ved at arrangere motionsløb med åben deltagelse samt andre sociale arrangementer, medvirke til at interessen for motionsløb øges.
 
§2 Afdelings struktur.
JOG 80, der er en selvstændig afdeling i HGI, har egne vedtægter, selvstændigt ansvaar for egen daglig ledelse samt selvstændigt regnskab og økonomi.
 
HGI varetager, efter opdrag fra HGI’s bestyrelse, opgaver som er af fælles interesse for
HGI’s afdelinger, herunder koordineringen af kontakten til de relevante interessegrupper og kontaktflader i øvrigt.
 
JOG 80’s formand eller undtagelsesvis dennes stedfortræder er medlem af HGI’’s bestyrelse.
 
JOG 80 kan endvidere deltage i de udvalg eller selvstyrende enheder hvor JOG 80 har interesser, som HGI’s bestyrelse måtte beslutte at oprette.
 
JOG 80 skal anvende det for HGI fælles logo i sin kommunikation, i sit præsentationsmateriale og på sine klub- og spilledragter.
 
HGI’s farver, gul og blå, skal anvendes i klub- og løbedragter, idet krav fra specialforbund dog respekteres.
 
JOG 80 kan til HGI indstille medlemmer til modtagelse af HGI’s og Hillerød kommunes hædersbevisninger.
 
JOG 80 er selvstændigt medlem af følgende specialforbund: For tiden ingen
 
Gennem HGI er JOG 80 tilsluttet:
DIF, Dansk Idrætsforbund gennem de enkelte idrætsafdelingers specialforbund
DGI, Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger
HSI, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
 
Som medlem af HGI er JOG 80 forpligtet til at udlevere kopi af sit medlemskartotek til HGI’s bestyrelse. JOG 80 er ligeledes forpligtet til at invitere HGI’s forretningsudvalg til JOG 80 generalforsamling. De fremmødte HGI forretningsudvalgsmedlemmer har taleret.
 
Såfremt JOG 80 ikke kan etablere en funktionsdygtig bestyrelse, kan HGI nedlægge JOG 80.
 
Hvis JOG 80 udmeldes eller ekskluderes af HGI, skal JOG 80 give afkald på HGI-navnet, herunder fjerne logo o.l. fra klub- og løbedragter m.m.
 
§3 Medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver, som ønsker at dyrke motionsløb eller deltage i de aktiviteter som afdelingen arrangerer.
 
Kvittering for betalt kontingent er at betragte som medlemskort.
 
Medlemmer i JOG 80 er ligeledes medlemmer af HGI og har møde- tale- og stemmeret på HGI’s generalforsamling på samme vilkår som på JOG 80’ generalforsamling.
 
§4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt til JOG 80’s kasserer eller til en anden af bestyrelsen udpeget person.
 
For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre/værge.
Indmeldelse er bindende for én sæson dog er de første 14 dage at betragte som prøvetid.
 
§5 Udmeldelse
Udmeldelse kan ske til kassereren med én måneds varsel til udgangen af en betalingsperiode.
 
§6 Kontingent
JOG 80’s bestyrelse udarbejder budget og fastsætter kontingent.
 
Kontingent forslag skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling.
 
Indbetalingstermin fastlægges af JOG 80’s bestyrelse.
 
§7 Restance.
Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
 
Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald betragtes personen som udmeldt.
 
§8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod JOG 80’s vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser.
 
§9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er JOG 80’s øverste myndighed i alle anliggender.Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af februar måned.
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, ved annoncering i den lokale presse og /eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
 
Alle JOG 80’s medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen..Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance.
 
For medlemmer under 15 år overgår stemmeret dog til pågældende forældre/værge.
 
Uanset antallet af børn har hvert forældrepar/værge kun én stemme.Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
 
En rettidigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
 
§10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
- valg af formand (i lige år)
- valg af kasserer (i ulige år)
- valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (eet i lige år og to i ulige år)
- valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hædersbevisninger
10. Eventuelt
§11 Generalforsamlingens ledelse
 
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.Beslutninger træffes ved simpelt flertal.Vedtægtsændringer kræver dog at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Ændring af vedtægter kræver HIG bestyrelses efterfølgende godkendelse, der skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 
Vedtægtsændringer træder i kraft efter førstkommende HGI bestyrelsesmøde, hvor ændringerne godkendes.
 
Såfremt HGI’s bestyrelse ikke kan godkende de af JOG 80 vedtagne vedtægtsændringer, optages forhandling mellem HGI’s bestyrelse og JOG 80.
 
I tilfælde af uenighed mellem parterne forlægges ændringerne for en HGI generalforsamling.
 
Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
 
Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
 
Valgbare er medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingent restance i JOG 80.Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referat godkendes og underskrives af dirigent og referent.
 
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling, med motiveret dagsorden, kan til enhver tid indkaldes af JOG 80 bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 10 af JOG 80’s stemmeberettigede medlemmer, skriftligt over for JOG 80 bestyrelse, fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
 
Mellem to generalforsamlinger skal der være mindst 14 dage.
 
Der gælder samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamling som for den ordinære generalforsamling.
 
§ 13 Afdelingsbestyrelse
JOG 80’s bestyrelse er JOG 80’s daglige ledelse og repræsenterer JOG 80 i alle forhold.
 
JOG 80’s bestyrelse består af mindst en formand, en kasserer og 3 medlemmer.
Valgperioden er to år.
 
Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.
 
Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.JOG 80 bestyrelse kan nedsætte relevante udvalg.
 
JOG 80 bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.JOG 80 bestyrelse er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller dennes stedfortræder, er til stede.Der tages referat af JOG 80 bestyrelsens møder.

§ 14. Tegningsregler

Ved økonomiske dispositioner til og med kr. 2.500,- tegnes af enten formanden eller kassereren.

Ved økonomiske dispositioner over kr. 2.500,- tegner formanden og kasserer i fællesskab eller hver for sig med et andet bestyrelsesmedlem.JOG 80’s medlemmer og bestyrelse hæfter ikke, undtagen i forbindelse med grov uagtsomhed, personligt for de af JOG 90 indgåede forpligtelser, for hvilke alene JOG 80 hæfter med dens respektive formue.
 
§ 15. Regnskab, økonomi
JOG 80s regnskabsår er kalenderåret.
 
JOG 80 har selvstændigt regnskab og økonomisk hæftelse, der er adskilt fra HGI og dennes andre afdelingers samt selvstyrende enheders regnskaber og økonomiske hæftelser.
 
JOG 80 skal senest 30 dage før regnskabsårets start fremsende for næste års aktiviteter til HGI’s kasserer.
 
JOG 80 skal senest 1. marts, fremsende revideret regnskab til HGI’s kasserer.
 
Derudover påhviler det JOG 80 på HGI bestyrelsesmøder halvårligt at orientere skriftligt om udviklingen i JOG 80’s økonomi,
 
JOG 80 er forpligtet til at betale kontingent til HGI, der er fastsat af HGI generalforsamling.
 
Hvis JOG 80’s bestyrelse økonomisk handler groft uforsvarligt, skal HGI bestyrelse have mulighed for at informere alle JOG 80’s medlemmer om forholdene med henblik på at rette op på disse.

§ 16. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftstegnskab og status forsynes med en påtegning.

 

§ 17. Særlige forhold
JOG 80’s bestyrelse skal én gang årligt tage stilling til, om medlemmer af JOG 80 eller medlemmer af en af de andre afdelingers skal indstilles til at modtage HGI hæderstegn, guldnålen.
 
JOG 80’s bestyrelse indstiller ligeledes HGI kandidater til særlige priser, priser i Hillerød kommune eller andre priser.
 
§ 18. Udmelding af HGI
Hvis JOG 80 ønsker at udmelde sig af HGI, kræver det en vedtagelse på en JOG 80 generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
 
Når udmeldelsen er godkendt af 2/3 af HGI bestyrelses fremmødte medlemmer kan udmeldelsen effektueres.
 
Hvis udmeldelsen ikke godkendes kan JOG 80 forlange indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i HGI med anmodning om godkendelse af udmeldingen. Denne kan effektueres hvis 2/3 af de fremmødte stemmer er for.
 
Ved udmeldelse ska JOG 80 give afkald på HGI-navnet (med og uden forkortelser) bortfjerne logo på klub- og løbedragter o.l. Med hensyn til JOG 80 aktiver optages forhandling parterne imellem, dog er JOG 80 som minimum forpligtet til at indfri samtlige sine gældsposter i HGI.
 
§ 19. Eksklusion.
Hvis JOG 80 klart misligholder sine forpligtelser overfor HGI, kan JOG 80, efter indstilling fra eet HGI bestyrelsesmedlem, ekskluderes af HGI.
 
En eksklusion kræver godkendelse af 2/3 af de fremmødte medlemmer i HGI bestyrelse.
 
HGI bestyrelse skal inden eksklusionen godkendes have mulighed for at informere alle JOG 80’s medlemmer om forholdene.
 
Misligholdelse er fx vedholdende manglende betaling af kontingent eller manglende regnskabsaflæggelse til HGI, modarbejdelse af HGI formål, betalingsstandsning eller konkurs begæring.
 
JOG 80 kan få efterprøvet HGI bestyrelses afgørelse på førstkommende HGI generalforsamling, hvor eksklusionen endeligt vil blive effektueret såfremt mere end 50% af de afgivne stemmer bekræfter eksklusionen,
 
Ved eksklusion skal JOG 80 give afkald på HGI-navnet (med og uden forkortelser), samt bortfjerne HGI logo på klub- og spilledragt o.l. Med hensyn til afdelingens aktiver tilfalder de HGI.
 
§ 20. Afdelingens opløsning.
For at kunne træffe beslutning om JOG 80’s opløsning kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.
 
Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af JOG 80’s stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Beslutningen kræver fornyet godkendelse på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling hvor et almindeligt flertal af de fremmødte stemmer for forslaget.
 
I tilfælde af JOG 80’s opløsning, skal dens formue og andre aktiver, der er i behold, tilfalde Foreningen HGI.
 
JOG 80 generalforsamling, Hillerød den 26. september 2003.

 

Knud Lyngtorp                      Herluf Poulsen
Formand for JOG 80            Dirigent
HGI Gymnastik og Trampolin